Origami – Những cách gấp tiền sáng tạo

0
9614

Hãy nghệ sĩ Craig Sonnenfeld đã vận dụng sự sáng tạo với Origami cùng những tờ tiền thay vì gấp giấy thông thường như thế nào !

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (1)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (2)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (3)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (4)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (5)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (6)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (7)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (8)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (9)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (10)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (11)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (12)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (13)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (14)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (15)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (16)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (17)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (18)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (19)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (20)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (21)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (22)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (23)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (24)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (25)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (26)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (27)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (28)

Origami - Những cách gấp tiền sáng tạo (29)

Bình luận bằng Facebook

comments